Rejestracja

Po weryfikacji danych wprowadzonych w poniższym formularzu, nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w celu przekazania danych dostępowych do systemu.

Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe.

Hasło musi mieć przynajmniej 8 znaków oraz zawierać przynajmniej jedną wielką literę i jedną cyfrę.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez
WODA BONART POZNAŃ ANITA DYZERT

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Woda Bonart Poznań Anita Dyzert na określonych poniżej warunkach:
Dane dotyczące administratora danych osobowych:
Woda Bonart Poznań Anita Dyzert z siedzibą w Poznaniu, /61-306/ przy ul. Porzeczkowa 2A

Zakres przetwarzanych danych osobowych:
Imię i nazwisko ,adres korespondencyjny ,numer telefonu kontaktowego , adres poczty mailowej.
Cele przetwarzania danych osobowych:
Woda Bonart Poznań Anita Dyzert będzie przetwarzać powyższe dane osobowe w celu realizacji zadań związanych z wykonywaną sprzedażą, świadczoną usługą serwisową .
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Każdemu, czyje dane przetwarzane są przez Woda Bonart Poznań Anita Dyzert przysługuje prawo do kontroli przetwarzania tych danych, a zwłaszcza prawo do:
• uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;
• uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane jego dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
• uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące; uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane są udostępniane;
• żądania niezwłocznego uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
• żądania niezwłocznego zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w określonym celu;
• żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych.