Zamówienie

× Błąd produktów tygodnia
nazwa
waga
ilość
cena j.
łącznie
łącznie do zapłaty:
0,00 zł
waga zamówienia:
0,00 kg


Dostawa


Forma płatnościZgoda na przetwarzanie danych osobowych przez
CONAQUA ANITA DYZERT

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Conaqua Anita Dyzert na określonych poniżej warunkach:
Dane dotyczące administratora danych osobowych:
Conaqua Anita Dyzert z siedzibą w Poznaniu, /61-306/ przy ul. Porzeczkowa 2A

Zakres przetwarzanych danych osobowych:
Imię i nazwisko ,adres korespondencyjny ,numer telefonu kontaktowego , adres poczty mailowej.
Cele przetwarzania danych osobowych:
Conaqua Anita Dyzert będzie przetwarzać powyższe dane osobowe w celu realizacji zadań związanych z wykonywaną sprzedażą, świadczoną usługą serwisową .
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Każdemu, czyje dane przetwarzane są przez Conaqua Anita Dyzert przysługuje prawo do kontroli przetwarzania tych danych, a zwłaszcza prawo do:
• uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;
• uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane jego dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
• uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące; uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane są udostępniane;
• żądania niezwłocznego uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
• żądania niezwłocznego zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w określonym celu;
• żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych.